جزئیات نویسندگان

چوپانی مرسی, حبیب‌اله, دانش‌آموخته دکتری دانشگاه مازندران و مدرس دانشگاه، بابلسر، ایران, ایران