جزئیات نویسندگان

شافعی‌پور, ایوب, کارشناسی ارشد، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران, ایران