جزئیات نویسندگان

سالارزائی, امیرحمزه, دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران, ایران