جزئیات نویسندگان

سالارزایی, امیر حمزه, دانشیار، گروه فقه و حقوق، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (نویسنده مسؤول), ایران