جزئیات نویسندگان

سالارزایی, امیر حمزه, دانشیار، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. (نویسنده مسؤول), ایران