دوره 8, شماره 27-26 (1395)

مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 8، شماره 27-26، بهار و تابستان 1395

ISSUE XML

فهرست مطالب

تحلیل فقهی ـ پزشکی سزارین انتخابی PDF XML
عباس كلانتری‌ خلیل‌آباد, فاطمه قدرتی, علی‌اکبر کریمی زارچ 11-37
بررسی ماهیت جنین‌های منجمد از نظر فقهی، اخلاقی و حقوقی PDF XML
نازیلا تقوی, رضا عمانی سامانی, سیدمحمد اسدی نژاد 39-66
مبانی فقهی و حقوقی كفایت رضایت آگاهانه از برائت در مسؤولیت پزشك PDF XML
نرگس یوسفی راد 67-107
ارزش آرای قضایی مبتنی بر داده‌های آزمایشگاهی نسبت به سایر ادله PDF XML
امیرحمزه سالارزایی, راضیه رعیتی حیدرآبادی, رضا عبدی 109-136
بررسی فقهی حقوقی مالیت اعضای بدن انسان PDF XML
فاطمه رجائی, سیدمصطفی محقق داماد 137-173
تشخیص هویت انسان از منظر قرآن کریم، روایات معصومین (ع) و دانش ژنتیک PDF XML
مریم گوهری, حمیدرضا بصیری, سیدمحمد اکرمی 175-194
تبیین اخلاقی ممنوعیت کالاانگاری خون و فرآورده‌های خونی از منظر فقها PDF XML
محمود عباسی, حسین شفیعی فینی, علی‌اکبر پورفتح‌اله, احمد امی 195-223
شمول‌پذیری قاعده لاحرج نسبت به حرج‌های غیر جسمانی و پیامدهای فقهی آن PDF XML
خاطره شاهین‌فرد, سعید نظری توکلی, رضا عمانی سامانی, احمد عابدینی 225-261