تماس مجله

آدرس پستی

تهران- خیابان ولیعصر- روبر,ی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه فقه پزشکی

98-21-88640124

تماس اصلی

دکتر سعید نظری توکلی- سردبیر مجله
ایمیل: sntavakkoli@ut.ac.ir

تماس حمایت

دبیرخانه مجله
تلفن: 98-21-88640124داخلی -226
ایمیل: feghh@sbmu.ac.ir