بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شاهرود؛ یک مطالعه مقطعی

آصف مرادچله, امیر نویانی, سید میثم یکه سادات, آرش صید آبادی, شیما عزیزالدین, حسین امیری لرگانی, لطیفه سیدزاده گوکلان
39

دیده شده


چکیده

مقدمه: فرسودگی شغلی، نوعی اختلال به دلیل مواجهه طولانی مدت شخص در معرض فشار روانی در رابطه با کار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر شاهرود انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر بصورت مقطعی در 100 نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر شاهرود در سال 1397 صورت گرفت. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، نیز آزمون آماری تی مستقل، مجذور کای و آزمون دقیق فیشر برحسب نوع متغیر استفاده شد. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد یافته ها: تمامی افراد مورد بررسی مرد بودند. میانگین سنی افراد 55/5 ± 75/30 سال بود. شدت و دفعات خستگی هیجانی در 95 درصد افراد کم بود. مسخ شخصیت در 45 درصد دفعات متوسط و شدت آن در 50 درصد افراد زیاد بود. احساس کفایت شخصیت در 40 درصد از نظر دفعات متوسط و از نظر شد ت در 65 درصد افراد کم بود. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان داد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی درجات کمی از شدت و دفعات خستگی هیجانی و درجات متوسط از شدت و دفعات کفایت شخصی و به مقدار زیادی احساس مسخ شخصیت را دارا می باشند.


کلید واژه‌ها

اورژانس، فرسودگی شغلی، شاهرود

مراجع

Vaziri S, Mohammadi F, Mosaddegh R, Masoumi G, Noyani A, Bahadormanesh A. Prevalence and Causes of Job Burnout Syndrome among Emergency Medicine Residents of Iran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Emergency Medicine. 2016;5:10.

Leiter MP, ARNOLD BB. The contemporary context of job burnout. Burnout at work: Psychology Press; 2014. p. 9-17.

Wessells Jr D, Kutscher A, Seeland IB, Selder FE, Cherico DJ, Clark EJ. Professional burnout in medicine and the helping professions: Routledge; 2013.

Arora M, Diwan AD, Harris IA. Burnout in orthopaedic surgeons: a review. ANZ J Surg. 2013;83(7-8):512-5.

Maunz S, Steyrer J. [Burnout syndrome in nursing: etiology, complications, prevention]. Wien Klin Wochenschr. 2001;113(7-8):296-300.

Emold C, Schneider N, Meller I, Yagil Y. Communication skills, working environment and burnout among oncology nurses. European Journal of Oncology Nursing. 2011;15(4):358-63.

Naude JL, Rothmann S. The validation of the Maslach Burnout Inventory-Human Services Survey for emergency medical technicians in Gauteng. SA Journal of Industrial Psychology. 2004;30(3):21-8.

Kowalski KM, Vaught C. The safety and health of emergency workers. Journal of Contingencies and Crisis Management. 2001;9(3):138-43.

Aronsson G. Contingent workers and health and safety. Work, employment and society. 1999;13(3):439-59.

Moradi Z, Eslami AA, Hasanzadeh A. Job burnout status among pre-hospital emergency technicians. Iranian journal of emergency medicine. 2015;2(1):28-32.

MOTIE MR, Kalani M, SAMADI A, ESHAGHI H, Ghobadi P. Prevalence of job stressorsin male pre-hospital emergency technicians. 2010.

Khazaei I, Khazaee T, SHARIFZADEH GR. NURSES'PROFESSIONAL BURNOUT AND SOME PREDISPOSING FACTORS. 2006.

Maslach C, Jackson SE. The measurement of experienced burnout. Journal of organizational behavior. 1981;2(2):99-113.

MOUMENI H, Salehi A, SERAJI A. The comparison of burnout in nurses working in clinical and educational sections of Arak University of Medical Sciences in 2008. 2010.

Atef L, Roholamin M, Nori A, Molavi H. [Burnout and job satisfaction, general surgeons and experts in Isfahan]. Knowledge and Research in Applied Psychology. 2006;8(29):129-51.

Seyed Javadin S, Shahbaz Moradi S. Job burnout: A study in haffar naft-e jonoub company. Quarterly Iranian Journal Of Management Sciences. 2006;1(2).

Zhang LF, You LM, Liu K, Zheng J, Fang JB, Lu MM, et al. The association of Chinese hospital work environment with nurse burnout, job satisfaction, and intention to leave. Nurs Outlook. 2014;62(2):128-37.

Ogresta J, Rusac S, Zorec L. Relation between burnout syndrome and job satisfaction among mental health workers. Croatian medical journal. 2008;49(3):364-74.

Kaviani H, Khaghanizade M. The relationship between burnout and mental health among nurses. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2007;65(6):65-75.

Harkin M, Melby V. Comparing burnout in emergency nurses and medical nurses. Clinical Nursing Studies. 2014;2(3):152-63.

França SPdS, De Martino MMF, Aniceto EVdS, Silva LL. Predictors of Burnout Syndrome in nurses in the prehospital emergency services. Acta Paulista de Enfermagem. 2012;25(1):68-73.

Talaei A, Mokhber N, Mohammad–Nejad M, Samari A. Burnout and its related factors in staffs of university hospitals in Mashhad in 2006. Koomesh. 2008;9(3):237-46.

ABDI MF, KAVIANI H, Khaghanizadeh M, MOMENI AA. The relationship between burnout and mental health among nurses. 2007.

Abdi F, Khaghanizade M, Sirati M. Determination of the amount Burnout in Nursing Staff. J Behav Sci. 2008;2(1):51-9.

Zeighami Mohammadi S, Asgharzadeh Haghighi S. Relation between Job Stress and Burnout among Nursing Staff. J Hamedan Nurs Midwif Sch. 2011;19(2):42-52.

M. D, Raeissi P, Begdeli F, Shahabi M. The impact of job rotation on nurses burnout in Ayatollah Kashani hospital, Tehran: A case study. Iran Occup Health. 2011;7(4):2-0.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.25902

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

  • dtdh
    quan lan091000 (2019-12-01)
دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر