بررسی تغییرات علایم حیاتی مصدومان ترومای مولتیپل دچار شکستگی اندام و یا لگن پس از احیا با توجه به دریافت یا عدم دریافت مسکن وریدی

شهرام پایدار, علی طاهری اکردی, زهرا شایان, لیلا شایان, فاطمه موسوی, حسین علی خلیلی
124

دیده شده


چکیده

مقدمه: تروما از آسیب هایی است که با شیوع بالای درد و درمان کم آن همراه است. درد می تواند موجب تغییر علایم حیاتی و به ویژه تاکی کاردی ناشی از فعالیت سمپاتیک گردد. این امر می تواند ارزیابی ما را از شوک بیمار مختل کند، لذا مطالعه ی حاضر تاثیر تجویز مسکن بر علایم حیاتی و هیدراسیون در بیماران ترومایی دچار شکستگی اندام و یا لگن را بررسی می کند. روش کار: 325 بیمار ترومایی بالای 16 سال دچار شکستگی اندام و یا لگن با معیار کمای گلاسکو 14 و 15 در دو گروه با و بدون دریافت مسکن از نظر تغییرات علایم حیاتی و دریافت کریستالویید ارزیابی شدند. نتایج: 325 بیمار در دو گروه با (263 نفر) و بدون (62 نفر) دریافت مسکن تقسیم شدند. 80.9 درصد بیماران مسکن دریافت کردند. ضربان قلب در گروهی که مسکن گرفتند به طور میانگین از 103 به 95 کاهش یافت (P <0.001). البته این کار تاثیری بر فشار خون نداشت و وضعیت تنفسی دو گروه نیز با و یا بدون دریافت مسکن اختلاف معنادار داشت. گروه با دریافت مسکن، میزان بیشتری از کریستالویید دریافت کردند. نتیجه گیری: کنترل درد در تروما موجب بهبود تاکی کاردی و احتمالا برداشت بهتر ما از وجود یا عدم وجود شوک در بیمار می شود. از این رو پیشنهاد می شود که بررسی و درمان درد حاد تروما از ارزیابی ثانویه (Secondary Survey) در تروما به مرحلهD  از ارزیابی اولیه (Primary Survey) منتقل شود.

کلید واژه‌ها

ترومای متعدد؛ کنترل درد؛ مسکن؛ علایم حیاتی

مراجع

Marco CA, Plewa MC, Buderer N, Hymel G, Cooper J. Self-reported pain scores in the emergency department: lack of association with vital signs. Acad Emerg Med. 2006 Sep;13(9):974-9.

Cordell WH, Keene KK, Giles BK, Jones JB, Jones JH, Brizendine EJ. The high prevalence of pain in emergency medical care. Am J Emerg Med. 2002

May;20(3):165-9.

Scholten AC, Berben SA, Westmaas AH, van Grunsven PM, de Vaal ET, Rood PP,

Et al. Pain management in trauma patients in (pre)hospital based emergency care: current practice versus new guideline. Injury. 2015 May;46(5):798-806.

Berben SA, Meijs TH, van Dongen RT, van Vugt AB, Vloet LC, Mintjes-de Groot JJ, et al. Pain prevalence and pain relief in trauma patients in the Accident & Emergency department. Injury. 2008 May;39(5):578-85.

Berben SA, Schoonhoven L, Meijs TH, van Vugt AB, van Grunsven PM. Prevalence and relief of pain in trauma patients in emergency medical services. Clin J Pain. 2011 Sep;27(7):587-92.

Bendall JC, Simpson PM, Middleton PM. Prehospital vital signs can predict pain severity: analysis using ordinal logistic regression. Eur J Emerg Med. 2011 Dec;18(6):334-9.

Ye JJ, Lee KT, Lin JS, Chuang CC. Observing continuous change in heart rate variability and photoplethysmography-derived parameters during the process of pain production/relief with thermal stimuli. J Pain Res. 2017 Mar 6;10:527-533.

Dayoub EJ, Jena AB. Does Pain Lead to Tachycardia? Revisiting the Association Between Self-reported Pain and Heart Rate in a National Sample of Urgent Emergency Department Visits. Mayo Clin Proc. 2015 Aug;90(8):1165-6.

Bossart P, Fosnocht D, Swanson E. Changes in heart rate do not correlate with changes in pain intensity in emergency department patients. J Emerg Med. 2007 Jan;32(1):19-22.

Lord B, Woollard M. The reliability of vital signs in estimating pain severity among adult patients treated by paramedics. Emerg Med J. 2011 Feb;28(2):147-50.

Koenig J, Jarczok MN, Fischer JE, Thayer JF. The Association of (Effective and Ineffective) Analgesic Intake, Pain Interference and Heart Rate Variability in a Cross-Sectional Occupational Sample. Pain Med. 2015 Dec;16(12):2261-70.

Han J, Ren HQ, Zhao QB, Wu YL, Qiao ZY. Comparison of 3% and 7.5% Hypertonic Saline in Resuscitation After Traumatic Hypovolemic Shock. Shock. 2015 Mar;43(3):244-9.

Levy RM, Prince JM, Yang R, Mollen KP, Liao H, Watson GA, et al. Systemic inflammation and remote organ damage following bilateral femur fracture requires Toll-like receptor 4. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2006 Oct;291(4):R970-6.

Sumann G, Paal P, Mair P, Ellerton J, Dahlberg T, Zen-Ruffinen G, et al. Fluid management in traumatic shock: a practical approach for mountain rescue. Official recommendations of the International Commission for Mountain Emergency Medicine (ICAR MEDCOM). High Alt Med Biol. 2009 Spring;10(1):71-5.

Cohen SP, Christo PJ, Moroz L. Pain management in trauma patients. Am J Phys Med Rehabil. 2004 Feb;83(2):142-61
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.25758

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر