بررسی امکان پذیری پزشکی از راه دور در حوادث: مطالعه مقطعی

مهدیه نژادشفیعی, کامبیز بهاء الدینی, محمود نکویی مقدم
66

دیده شده


چکیده

مقدمه: در دو دهه گذشته میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا در اثر حوادث و بلایا جان خود را از دست داده و یا دچار مصدومیت‌های شدید شده اند و در این گستره پزشكي از راه دور يكي از آخرين تحولات در زمينه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات است، تحولي كه مي‌‌تواند به عنوان وسيله ‌اي كارآمد در ارائه مراقبت‌‌هاي بهداشتي با كيفيت به افراد به خصوص در مواقع بحراني كه استفاده بهينه از زمان حرف اول را مي‌زند به كار رود. لذا این مطالعه با هدف بررسی فناوری پزشکی از راه دور در حوادث در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر به روش مقطعی در سال 1397 انجام شد. جامعه پژوهش را ریاست، پزشکان طب اورژانس و کارکنان فناوری اطلاعات بیمارستان های منتخب آموزشی شهر کرمان تشکیل می‌دادند و حجم نمونه با حجم جامعه برابر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تایید شد. از نرم افزار 21 SPSS برای تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مراکز مورد بررسی از زیر ساخت مناسب جهت ارائه خدمات پزشکی از راه دور در حوادث برخوردار بودند. تمامی روسای مراکز از این برنامه حمایت می‌کردند اما در تدوین برنامه استراتژیک جایی برای پزشکی از راه دور در نظر گرفته نشده بود. از دیدگاه اکثر شرکت کنندگان در این مطالعه موانع پیاده سازی پزشکی از راه دور مانند کمبود کادر فنی، مشکلات بیمه و باز پرداخت از اهمیت جزیی برخوردار می باشند. تیجه گیری: استفاده از پزشکی از راه دور در مدیریت بلایا نقش حیاتی برای حفظ و نجات زندگی مصدومان دارد. با تکیه بر یافته‌های منتج از این مطالعه، لزوم مجهز شدن مراکز درمانی به زیر ساخت‌های فنی پزشکی از راه دور در حوادث و نیز آشنایی با روشهای پیاده سازی و ارئه این خدمات اهمیت پیدا می‌کند.


مراجع

Guha-Sapir D, Vos F, Below R, Ponserre S. Annual disaster statistical review 2011: the numbers and trends. Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED); 2012.

Nicogossian AE, Doarn CR. Armenia 1988 earthquake and telemedicine: lessons learned and forgotten. Telemedicine and e-Health. 2011;17(9):741-5.

Yellowlees PM. Successfully developing a telemedicine system. Journal of telemedicine and telecare. 2005;11(7):331.

Rice P. Teleconsultation for Healthcare Services. A workbook for implementing new service models. Yorkshire & Humber HIEC Bradford, UK. 2011.

Organization WH. Telemedicine: opportunities and developments in member states. Report on the second global survey on eHealth: World Health Organization; 2010.

Hosseinian V, Ayatollahi H, Haghani H, Mehraeen E. Requirements of information security in a telemedicine network: review of it managers'opinion. Journal of Paramedical Science and Rehabilitation. 2015;4(2):31-40.

Hariri N, Firoozabadi Y. Evaluation of information technology infrastructures in central library of the Islamic Azad University of five regional universities. Quarterly Journal of Epistemology. 2010;2(5):45-57.

Hayavi Haghighi M, Alipour J, Mastaneh Z, Mouseli L. Feasibility study of telemedicine implementation in Hormozgan university of medical sciences. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2011;15(2):128-37.

Zain JM. Threats and challenges in securing telemedicine system. Int J Med Inform. 2006;15(2):1-7.

Hirshberg A, Holcomb JB, Mattox KL. Hospital trauma care in multiple-casualty incidents: a critical view. Annals of emergency medicine. 2001;37(6):647-52.

Taleb-khani R, Pour-Ahmad A. Managerial application of telemedicine in disaster. 3rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster. Tehran, Iran2002.

Smith AC, Bensink M, Armfield N, Stillman J, Caffery L. Telemedicine and rural health care applications. Journal of postgraduate medicine. 2005;51(4):286.

Ostad-Taghizadeh A, Latiji M, Ardalan A. The role of advanced technologies in disasters recovery and rehabilitation. Journal of Rescue and Relief. 2013;5(1):1-8.

Ajami S. The role of earthquake information management system to reduce destruction in disasters with earthquake approach. Approaches to Disaster Management-Examining the Implications of Hazards, Emergencies and Disasters: IntechOpen; 2013.

Garavand A, Asadi H, Samadbeik M, Hasumi M, Mohammadi R, Abhari S. An Assessment of Infrastructures of Telemedicine at Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Health Management and Informatics. 2017;4(2):51-6.

Ravari-Ghasemi Z, Mehraeen E, Bagheri S, Karimi M. Review of necessary infrastructures to telemedicine implementation in hospitals affiliated with Zabol University of Medical Sciences. Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation. 2016;5(3):72-84.

Merchant K, Ward M, Mueller K. Hospital Views of Factors Affecting Telemedicine Use. Rural policy brief. 2015(2015 5):1-4.

Soltanzadeh L, Taheri A, Rabiee M. Attitude for diabetic patient's telecare. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2014;11(8):564-8.

Cook R. Exploring the benefits and challenges of telehealth. Nursing times. 2012;108(24):16-7.
DOI: https://doi.org/10.22037/ijem.v6i1.23808

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر