خدمت سربازی، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی

محمد شریف‌شاهی, قدرت‌الله نوروزی, محسن محمدی فارسانی, آمنه دهشیری

چکیده


0

زمینه و هدف: نظر به نقش حاکمیت قانون در تحقق حقوق شهروندی در مقولات مختلف زیست اجتماعی، این تحقیق با هدف آسیب‌شناسی خدمت سربازی از این منظر انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مقاله با روش تحلیلی و تفسیر همگرای قانون پس از اشاره اجمالی بر نظریه حاکمیت قانون، در پی پاسخ به این پرسش است که عناصر قانونمندی نظام سربازی در ایران کدام است؟ نقاط قوت و ضعف این نظام جهت تحقق حقوق شهروندی و حاکمیت قانون چیست؟

یافته‌ها: فراگیری خدمت سربازی نسبت به تمامی اولاد ذکور عاملی مؤثر در تعمیق حاکمیت قانون است. هم‌ترازی و تساوی همه جوانان ایرانی فارغ از قومیت، پایگاه اجتماعی، تحصیلات و...، عاملی مؤثر در تثبیت انگاره تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان است، اگرچه پار‌ه‌ای رویه‌های نادرست و زمینه‌های بحران زا می‌تواند عامل نقض حقوق شهروندی سربازان گردد.

نتیجه‌گیری: اجرای بدون تنازل و تبعیض قانون، تأکید بر شهروندی سرباز و محوریت آموزش حقوق و تکالیف قانونی خاصه قانون اساسی، ضمن تقویت حقوق شهروندی سربازان، تثبیت این حقوق در جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت.


موضوع


حاکمیت قانون؛ سربازی؛ شهروندی؛ تساوی؛ قطعیت حقوقی

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Adamiat F. The ideas of progress and rule of law. Tehran: Kharazmi Publication; 2006. p.418-433. [Persian]

Giddens A. The Nation-State and Violence. Cambridge: Polity Press; 1985. p.83-122.

Mokhber A. The Development of the Modern State. Translated by Held D. Tehran: Agah Publishing House; 2007. p.51-67. [Persian]

Mann M. Ruling strategies and citizenship. Sociology 1987; 21(3): 339-354.

Rasekh M. The oretical foundation for the legislative system reform. Tehran: Majlis Research Centrepublication; 2005. p.165-169[Persian]

Vaezi SM. Introduction au droit public. Translated by Zoller E. Tehran: Jungle Publication; 2006. p.219. [Persian]

Rasekh M. The Idea of public law. Translated by Loughlin M. Tehran: Nay Publication; 2004. p.179. [Persian]

Gorji A. Constitutional Law. Tehran: Jungle Publication; 2009. p.258-269. [Persian]

Markaz-Malmiri A. Rule of law: concepts, basis and consequences. Tehran: Majlis Research Centrepublication; 2006. p.63-192. [Persian]

Bellamy R. The Rule of Law and the Separation of Powers. London: Routledge; 2017. p.18.

Malek Mohammadi HL. Etat de droit. Translated by Chevallier J. Tehran: Dadgostar Publication; 1999. p.57. [Persian]

Agrast MD, Botero JC. WJP Rule of Law Index 2012-2013. Washington: The World Justice Project; 2013.

Saghebfar M. The Making of modern Iran: State and socity under Riza shah 1921-1941. Translated by Cronin S. Tehran: Jami Publishing; 2003. p.65-75. [persian]

Hachemi SM. Droit Constitutionnel Iranien: Tome 2. Tehran: Dadgostar Publication; 2014. p.430. [Persian]

Abolhamd A. Iranian administrative law. Tehran: Toos Publication; 2000. p.114. [Persian]

Ansari V. General principles of Administrative law. Tehran: Mizan Publication; 2002. p.152. [Persian]

Fani K, Moradi N. The encyclopedia of democracy. Translated by Lipset SM. Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publication; 2004. p.950-954. [Persian]

Abdi A. The enigma of the rule of law in Iran. Tehran: Tarh-e no publication; 2002. p.75-109. [Persian]

Rabei A. Long live corruption. Tehran: Sazman Chap Va Entesharat; 2004. p.69. [Persian]

Ajawebsite. Available at: http://www.aja.ir/Portal/ Home/ShowPage. Accessed January 3, 2014.
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23219

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر