تأثیر حاکمیت قانون در تأمین حقوق شهروندی

امیر جوادی

چکیده


0

حاکمیت قانون به عنوان زیربنای اصلی و اولیه تأمین حقوق شهروندی و اجرای آن به شمار می‌رود. علاوه بر این باید اذعان کرد که حاکمیت قانون به عنوان یک اصل حقوقی در جهت تعدیل قدرت حاکمان و پاسخگویی آن‌ها در برابر شهروندان به کار می‌رود. به همین جهت نیازمند بررسی جامع و مستقلی هستیم که در اثر آن بتوان به مبانی مهم تأثیر حاکمیت قانون در تأمین حقوق شهروندی دست یافت. در همین راستا در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که چگونه می‌توان با حاکمیت قانون رعایت حقوق شهروندی را از طرف نظام قانونگذاری و طبقه حاکمه تضمین کرد که به نظر می‌رسد وضع قانون مناسب و اعتقاد شهروندان به اجرای آن می‌تواند حاکمیت قانون را ابزاری جهت تأمین حقوق شهروندی گرداند. در این مقاله از شیوه تحلیلی و توصیفی جهت گردآوری مطالب و نگارش آن استفاده کرده‌ایم که این موارد در راستای تحقق و هدف این پژوهش که کشف رابطه‌ای میان حقوق شهروندی و حاکمیت قانون می‌باشد، صورت پذیرفته است.


کلید واژه‌ها


حقوق شهروندی؛ حاکم؛ قانونمداری؛ آزادی؛ جامعه

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Babaee MA. Principles and Principles of Interpretation in Public Law. Journal of Lawyers' Association 1390; 6(14): 167-196. [Persian]

Aslani F. The concept of the rule of law and its perception with the emphasis on the constitution of the Islamic Republic of Iran. Journal of Islamic Revolution Studies 2011; 8(26): 247-274. [Persian]

Ra'i M. Rule of Law and Governmental Constitutions in the Constitution of the Islamic Republic of Iran. Journal of Islamic State 2011; 2(63): 124-146. [Persian]

Gorgi AA. Rule of Law and Limitation of the Right to Litigation in the Administrative Justice Court. Journal of Constitutional Law 2008; 1(9): 149-190. [Persian]

Ziae Bigdeli MR. Public International Law. 41th ed. Tehran: Ganj Danesh Publishing; 2011. p.40.

Paul D. Anieri, international politics: power and purpose in global affairs. Boston: Cengage Learning; 2011. p.28.

Pathak B. Glimpses of Europe: A crucible of winning ideas, great civilizations and bloodiest wars. New Delhi: Gyan Publishing House; 2010. p.120.

Galchinsky M. The war on terror and the right to legal personality, Atlanta center for human rights and democracy. Georgia: Georgia State University; 2011. p.19.

Kolb R. Book reviews the concept of international legal personality. The European Journal of International Law 2007; 18(4): 775-776.

Chronowski N, Varju M. Two Eras of Hungarian Constitutionalism: From the Rule of Law to Rule by Law. Hague Journal on the Rule of Law 2016; 2(8): 271-289.

Halmai G. The Possibility and Desirability of Rule of Law Conditionality. Hague Journal on the Rule of Law 2018; 1-19.

Abdi A. Rule of Law in Iran. Tehran: New Design; 2002. p.21, 159. [Persian]

Markaz Malmiri A. Rule of Law, Principles of Concepts and Concepts. Tehran: Publication of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly; 2006. p.9, 22. [Persian]

Javan Arasteh H. The Constitution of the Principles of Religious Rule in Legislation. Review of Second and Fourth Principles 2003; 5(28): 72-105. [Persian]

Lagin M. Basic Principles of Public Law. Translated by Rasekh M. 3rd ed. Tehran: Nashr-e-Ney Publication; 1392. p.84.

Patrin D. Rule of force V. Rule of Law. Russian Law Journal 2016; 4(2): 780-787.

Hashemi SM. Basic Laws and Political Structures. 2nd ed. Tehran: Publishing Sama; 1392. p.220. [Persian]

Engle Merry S. What Is the Rule of Law? Perspectives from Myanmar. Hague Journal on the Rule of Law 2017; 1(9): 11-14.

Elekit J. Free and Fair Elections. Translated by Malleryri A. Journal of Parliament and Research 2004; 16(46): 75-90. [Persian]

Cheesman N. Law and Order as Asymmetrical Opposite to the Rule of Law. Hague Journal on the Rule of Law 2014; 6(1): 96-114.

Shapiro M. Journal review in development democracies. In Gloppen S, Gargarell R, Skaar E. London: democratization and the judiciary, Frand Cass; 2004. p.23.

Meydari A. Democratic Governance, the Key Element of Economic and Political Reforms, International Private Entrepreneurship Center. Translated by Tadighiqi B. Tehran: Andishe Publishing; 2011. p.352. [Persian]

Zarei MH. Rule of Law in Political and Legal Thoughts. Useful Letter 2001; 2(26): 30-48. [Persian]

Pateft A, Malmery, A. The Concept and the Domain of the General Principles of Administrative Law, The Opportunity and How to Cite it in Judicial Dispute, Judiciary, Press and Publications. Tehran: Javdaneh Publication; 2015. p.115. [Persian]

Gorgy Azandariani AA. Thinking about Basic Principles and Concepts of General Law. Quarterly Journal of Law 2011; 2(41): 205-223. [Persian]

Katouzian N. Philosophy of Law. Tehran: Behnsher Publication; 1366. Vol.1 p.547. [Persian]

Hadavand M. Comparative Administrative Law. Tehran Samt Publication; 1389. p.686. [Persian]

Vijeh MR. Theoretical Foundations and Legal Status Structure. Tehran: Forest Publishing; 2011. p.268. [Persian]

Hadi Zonoz B. Theoretical Foundations of the Municipal Income System. Economics Quarterly 2009; 4(2): 40-54. [Persian]

Rostami V, Hosseini Pour M. Financial Supervision of Non-Governmental Institutions and Public Institutions. Law Quarterly, Faculty of Law and Political Science, Tehran University 2009; 39(4): 191-211. [Persian]

Hashemi SM. Human Rights and Basic Freedom. 1st ed. Tehran: Publishing Samat; 2005. p.387. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i00.23214

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر