پیشگیری از آسیب‌های جنسی کودکان در اسلام

  • محمدمهدی مقدادی دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه مفید، قم، ایران
  • مریم جوادپور استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران. (نویسنده مسؤول)
کلمات کلیدی: کودک؛ سلامت؛ آسیب جنسی؛ پیشگیری؛ تربیت جنسی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از قوی‌ترین غرائز انسانی، غریزه جنسی است که با کج‌روی، تحریک و انحراف، می‌تواند در روح و روان کودک تأثیرات مخرب و پیامدهای ناگواری را دامن زند و منشأ فساد، تباهی و بیماری‌های روحی گردد، لیکن کودک به دلیل موقعیت و وضعیت سنی و آسیب‌پذیری‌اش، نیازمند بهره‌مندی از حمایت‌ها، تدابیر و سیاست‌های پیشگیرانه در برابر آسیب‌های جنسی است که این مهم در سایه تعالیم ارزشمند اسلام و مراقبت والدین، سرپرستان قانونی، مربیان و... تجلی می‌یابد. از این رو پژوهش پیش ‌رو درصدد تبیین آن است که یک تربیت ایده‌آل جنسی در اسلام بر چه مبانی و مستنداتی استوار است و در راستای حمایت از سلامت روحی کودک، قواعد و راه‌کارهای تأمین‌کننده سلامت روحی و امنیت جنسی کدامند؟

مواد و روش‌ها: در این مطالعه، با استفاده از روش توصیف و تحلیل مفهومی، برای پاسخ به پرسش‌های پژوهش، از منابع و آموزه‌های اسلامی و دیدگاه فقیهان استفاده شده است.

یافته‌ها: با عنایت و به کارگیری قواعد مهم، دستورالعمل‌ها و راه‌کارهای جامع مندرج در شریعت اسلام، مانند احترام به کرامت و عزت انسانی، مصلحت‌اندیشی، رفتار اعتدال‌گرایانه و نفی هر گونه تبعیض و تخریب، لزوم محبت و مهرورزی، جلب مشارکت و مسؤولیت‌پذیری و استحکام پایه‌های معنوی، می‌توان غریزه‌ جنسی کودک را در مسیر صحیح و شایسته قرار داد.

نتیجه‌گیری: بر پایه آموزه‌های اسلامی و دیدگاه فقیهان ضرورت دارد، از همان اوان کودکی و به تدریج، فضایل اخلاقی، حیا، عفت و غیرت در وجود طفل تقویت و پرورش یابد و غریز‌ه جنسی تحت پرورش صحیح و کنترل واقع شود. همچنین باید قبل از بلوغ با نظارت و تربیت دینی عملاً زمینه اختفای تمایل جنسی در محیطی سالم و عاری از هر گونه عوامل محرک، برای کودک فراهم شود که از انحرافات جنسی و به دنبالِ آن، آسیب‌ها و نابهنجاری‌هایی همچون خودارضاعی، همجنس‌گرایی، انواع آزار جنسی و... پیشگیری به عمل آید و با رعایت این امور از سوی تمامی افراد و نهادهای مرتبط با کودک، می‌توان نقش شایسته و کمک شایانی در حمایت و تأمین امنیت جنسی او ایفا نمود.

مراجع

The Holy Qur'an.

Ibn Manzour M. Lisan al-'Arab. 3rd ed. Beirut: Dar al-Fekr lil-Tibba'a va al-Nashr va al-Tawzy'; 1993. Vol.8 p.420, Vol.11 p.401. [Arabic]

Amid H. Amid Dictionary. 1st ed. Tehran: Amirkabir Publications Institute; 1995. p.31, 991. [Persian]

Ibn Babawayh M. Man La Yahduruhu al-Faqih. 2nd ed. Qom: Publications Office of Affiliated to the Society of Seminary Teachers of Qom; 1992. Vol.3 p.436-437, Vol.4 p.171. [Arabic]

Raghib Isfahani H. Mufradat-e 'Alfaz al-Qur'an. 1st ed. Beirut: Dar al-Elm; 1991. p.204. [Arabic]

Najafi MH. Jawaher al-Kalam. 7th ed. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabi; 1983. Vol.29 p.83-84, Vol.43 p.356. [Arabic]

Mousavi Khomeini R. Tahrir al-Wasila. 1st ed. Qom: Dar al-Elm Press Institute; No Date. Vol.2 p.12-597. [Arabic]

Farahidi KH. Kitab al-'Ayn. 2nd ed. Qom: Hejrat publication; 1989. Vol.1 p.270. [Arabic]

Muqri Fayoumi A. Al-Misbah al-Munir. 1st ed. Qom: Dar al-Radi publications; No Date. Vol.2 p.374. [Arabic]

BojnordI H. Al-Qawaid al-Fiqhiyya. Qom: Nashr-e al-Hadi; 1998. Vol.1 p.211. [Arabic]

Rashid Reza M. Tafsir-e al-Manar. 2nd ed. Egypt: Matba'a al-Manar; 1931. Vol.2 p.413. [Arabic]

Faghihi AN. Sexual Education: Foundations, Principles and methods from the Perspective of the Qur'an and Hadith. Qom: Scientific and Cultural Institute of Dar al-Hadith; 2008. p.26-428. [Persian]

Farmahinifarahani M. Human and Sexual Health: Sexual Education. Tehran: Alborz publications; 2007. p.125, 127, 136. [Persian]

Amid Zanjani AA. The Articles Collectiones on the Occasion of Human Rights Day: The Dimensions of the Human Dignity from the Perspective Islam. 1st ed. Tehran: Gerayesh Publication; 2010. p.209. [Persian]

Qomi A. Safinat al-Bihar. 1st ed. Qom: Osveh; 1993. p.416. [Arabic]

Mosaffa N, Davar Z. Convention on the Rights of the Child from the Perspective International Humanitarian Law. 1st ed. Tehran: The Institute of Legal Studies and Research of Shahr-e Danesh; 1971. p.85. [Persian]

Tabataba'i MH. Tafsir-e al-Mizan. 5th ed. Qom: Publications Office of Affiliated to the Society of Seminary Teachers of Qom; 1996. Vol.4 p.282, Vol.15 p.10. [Arabic]

Makarem Shirazi N. Tafsir-e Nemooneh. 1st ed. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyya; 1995. Vol.3 p.353-354, Vol.14 p.198. [Persian]

Tamimi Amidi A. Ghurar al-Hikam va Durar al-Kalim. 2nd ed. Qom: Dar al-Kitab al-Islami; 1989. p.304. [Arabic]

Laythi Wasiti A. 'Uyun al-Ahkam va al-Maw'aiz. 1st ed. Qom: Dar al-Hadith; 1997. p.21, 411, 430, 550. [Arabic]

Nouri H. Mostadrak al-Wasa'il. 1st ed. Qom: Aal al-Bayt (PBUT) Institute; 1987. Vol.11 p.166, 340. [Arabic]

Ibn Shu'ba Harrani H. Tuhf al-'Uqul. 2nd ed. Qom: The Society of Teachers; 1983. p.108, 263, 391. [Arabic]

Sabziwari A. Muhadhdhab al-Ahkam. 4th ed. Qom: Al-Menar Institute; 1992. Vol.25 p.276. [Arabic]

Husseini Maraghi M. Al-'Anawin al-Fiqhiyya. 1st ed. Qom: Publications Office of Affiliated to the Society of Seminary Teachers of Qom; 1996. Vol.1 p.318. [Arabic]

Majlesi Isfahani MB. Bihar al-Anwar. 2nd ed. Beirut: Dar Ihya' al-Turath; 1982. Vol.74 p.58, Vol.101 p.92-95. [Arabic]

Shahidi Tabrizi F. Hidayat al-Talib. 1st ed. Tabriz: Information Printer; 1955. p.321, 325. [Arabic]

Meghdadi, MM. The Position and Influence of Interest in the Supervision of Child in the Perspective of Jurisprudence and Law. Journal of Women Strategic Studies 2011; 4(54): 175-210. [Persian]

Tousi M. Al-Mabsout. 3rd ed. Tehran: Al-Maktaba al-Murtadavya l-Ihya' al-Athar al-Jafaria; 1967. Vol.3 p.308. [Arabic]

Hurr 'Aamili M. Wasa'il al-Shi'a. 1st ed. Qom: Aal al-Bayt (PBUT) Institute; 1988. Vol.20 p.133, 230و Vol.21 p.487. [Arabic]

Amini A. Islam and Education. 3rd ed. Qom: Boostan-e Kitab; 1999. p.273. [Persian]

Sharif al-Radi M. Nahj al-Balagha. 1st ed. Qom: Hejrat; 1993. p.394, 477, 539. [Arabic]

Mohammadi ReyShahri M. Hekmatnameh-e Coodak. 9th ed. Translated by Abbas Pasandideh. Qom: Dar al-Hadith; 2014. p.203.

Ansari GH. (2007), Mawsu'at-u-Ahkam al-Atfal va Adillateha. 1st ed. Qom: Jurisprudential Center of A'imma al-Ath'ar (PBUT); 2007. Vol.2 p.154, Vol.3 p.427-492. [Arabic]

Payandeh A. Nahj al-Fesaha. 4th ed. Tehran: Danesh publications; 2003. p.453. [Persian]

Allahgholi L, Ta'avoni S, Rahmani A. The sexual health of Childhood. 1st ed. Isfahan: Islamic Azad University of Khorasgan; 2011. p.99-100. [Persian]

Ibn Abi' l-Hadid AH. The Description of Nahj al-Balagha. 1st ed. Qom: Ayatollah Mar'ashi Najafi Library; 1983. Vol.20 p.270. [Arabic]

Baradar M. The Rights of Child upon Parents. 1st ed. Tehran: Hawwa publications; 2007. p.115. [Persian]

Falsafi MT. Child in the Perspectiv of Inheritance and upbringing. Tehran: Board for Islmic Teachings Publication; 1962. Vol.2 p.364-371. [Persian]

Karaki 'Aamili A. Jami' al-Maqased. 2nd ed. Qom: 'Aal al-Bayt (PBUT) Institute; 1993. Vol.12 p.35, 44. [Arabic]

Tabataba'i Hakim M. Mostamsak 'Urwat al-Wuthqa. 1st ed. Qom: Dar al-Tafsir; 1995. Vol.14 p.52. [Arabic]

Moraveji Tabasi MJ. The Rights of Children in the School of Ahl al-Bayt (AS). 7th ed. Qom: Boostan-e Kitab Publications; 1999. p.127-128. [Persian]

Ardabili A. Zubdat al-Bayan. 1st ed. Tehran: Al-Maktaba al-Jafaria l-Ihya' al-Athar al-Jafaria; No Date. p.550. [Arabic]

Helli M. Idah al-Fawaid. Qom: Esmailian Institute; 1967. Vol.3 p.7. [Arabic]

Tousi M. Al-Nihaya fi Mujarrad al-Fiqh va al-Fatawa. 2nd ed. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi; 1979. p.482. [Arabic]

'Allameh Helli H. Tazkarat al-Fuqaha'. 1st ed. Qom: 'Aal al-Bayt (PBUT) Institute; 1968. p.576. [Arabic]

Majlesi Isfahani MT. Rawdat al-Muttaqin. 2nd ed. Qom: Kooshanbour Islamic Educational Institute; 1985. Vol.8 p.344. [Arabic]

Yazdi Tabataba'I MK. 'Urwat al-Wuthqa. 2nd ed. Beirut: Al-Alamy l-lmatboo'at Institute; 1988. Vol.2 p.804. [Arabic]

Majlesi Isfahani MB. Mir'at al-'Uqul. 2nd ed. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamia; 1983. Vol.20 p.371. [Arabic]

Esmaeili M. Children's Rights and the Medi. Family Research 2010; 6(1): 115-129. [Persian]

Azimi H, Shokrkhah Y. Child, Medi and Mutual Connection. Journal of Science and Technology and Information Management 2015; 1(1): 69-94. [Persian]

چاپ شده
2017-06-17