گذار از شهروندی ملی به شهروندی جهانی؛ با نسبت سنجی حقوق شهروندی و اخلاق زیستی

مرتضی اصغرنیا, محمدصادق بهشتی

چکیده


155

حقوق شهروندی و اخلاق زیستی با دارابودن اهداف، ویژگی‌ها و کارکردهای خاص خود دارای مبانی نظری و اندیشه‌ای منحصر به فرد می‌باشند به طوری که در دانش‌های گوناگون نظیر: حقوق عمومی، سیاست، فلسفه، اخلاق و پزشکی با رویکردها و روش‌های مختلفی بدان‌ها نگریسته شده است. نسبت سنجی حقوق شهروندی و اخلاق زیستی از جمله مهم‌ترین مباحث نیازمند مطالعه و تحقیق بوده که در نوشتار حاضر با هدف توسعه معرفت‌شناختی و کاربردی مفهوم حقوق شهروندی با بررسی رابطه میان دو مفهوم حقوق شهروندی و اخلاق زیستی بدان پرداخته شده است. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، یکی از مهم‌ترین راه‌های کمال حقوق شهروندی را ایجاد پیوند میان آن با شاخصه عدالت اخلاق زیستی می‌داند. نتیجه حاصل از سنجش مفهومی پژوهش پیش رو، به گذار از «شهروندی ملی» با دغدغه‌های سیاسی ـ اجتماعی به «شهروندی جهانی»با دغدغه‌های زیستی ـ جهانی می‌انجامد.


کلید واژه‌ها


حقوق شهروندی؛ اخلاق زیستی؛ شهروندی ملی؛ شهروندی جهانی؛ عدالت زیستی

تمام متن:

PDF

618

مراجع


Ashouri D. Political Encyclopaedia. 23th ed. Tehran: Morvarid Publication; 2014. p.221-222. [Persian]

Muzur A, Hans-Martin S. Fritz Jahr and the Foundation of Global Bioethics: Thr Future of Integrative Bioethics. Berlin: LIT Verlag; 2012. p.345. [English]

Nancy S, Jecker AR, Jonsen RA. Pearlman. Bioethics: An Introduction to the History, Methods, and Practice. 3th ed. Jones & Bartlett Learning, 2012. p. 26. [English]

Bioethics: Definition and development. Available at: https://www.britannica.com/ topic/bioethics. Accessed July 18, 2016.

Goldim JR. Revisiting the beginning of bioethics: The contributions of Fritz Jahr (1927). Perspectives in Biology and Medicine Journal 2009; 52(3): 377-380. [English]

Farmer P. Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor (California Series in Public Anthropology). 1th ed. University of California Press; 2004. p.196-215. [English]

Steinbock B. The Oxford Handbook of Bioethics. 1th ed. New York: Oxford University Press; 2007. p.4-22. [English]

Basic Principles in Bioethics and Biolaw. Available at: https://www.bu.edu/ wcp/Papers/Bioe/BioeRend.htm. Accessed July 18, 2016.

Comptons Encylopedia. 15th ed. USA: Encylopedia Britannica Press; 2004. Vol.5 p.438-439. [English]

Enayat H. [Translation of Politics]. Aristoteles (Author). 6th ed. Tehran: Elmifarhangi Press; 2007. p.139-148. [Persian]

Bagheri A. [Translation of Le citoyen introduction choix de textes]. Gaille-Nikodimov M (Author). 2th ed. Tehran: Farzanrooz Publications; 2012. p.15-26. [Persian]

Delforooz M. [Translation of Citizenship]. Faulks K (Author). 2th ed. Tehran: Kavir Publications; 2011. p.8. [Persian]

Encylopedia Americanna. USA: International Eddition, Scholastic Library Publishing; 2006. p.742-743.

Delforooz M. [Translation of Citizenship]. Faulks K (Author). 2th ed. Tehran: Kavir Publications; 2011. p.25. [Persian]

Bashiriyeh H. Education of Political Science. 4th ed. Tehran: Negah-e Moaser Press; 2005. p.279. [Persian]

Comptons Encylopedia. 15th ed. USA: Encylopedia Britannica Press; 2004. Vol.5 p.439-440. [English]

Jurayj M. Glossary of Legal Terminology Arabic-French-English. 1th ed. Tehran: Khorsandi Publications; 2009. p.262.

Javid MJ. A critique on human rights philosophical foundations. 1th ed. Tehran: Mokhatab Publications; 2014. p.87-88. [Persian]

Alem A. [Translation of Political Theory: An Introduction.]. 3th ed Heywood A (Author). Tehran: Ghoomes Press; 2014. p.19-20. [Persian]

Ghazi A. Precis Du Constitutionel. 47th ed. Tehran: Mizan Publication; 2013. p.39. [Persian]

Enayat H. [Translation of Politics]. Aristoteles (Author). 6th ed. Tehran: Elmifarhangi Press; 2007. p.7. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/.v6i21.14695

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


افزودن نظر