مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ص

صفایی اردکانی, راضیه, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، یاسوج، ایران
صفارنیا, مجید, استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
صفاری نیا, مجید, استاد گروه روانشناسي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
صفاریان, محمدرضا, استادیار، روانشناسی عمومی، گروه علوم تربیتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
صمدی, افتخار سادات, دانشجوی دکتری، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساری، ساری، ایران
صیادپور, زهره, استادیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
صافی, محمحسین, معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صافی, محمد حسین, کارشناس ارشد بهداشت، معاون بهداشتی مرکز بهداشت شمال تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
صافی, محمدحسین, کارشناس ارشد بهداشت، معاونت امور بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
صافی, محمدحسین, کارشناس ارشد بهداشت، معاون بهداشتی مرکز بهداشت شمال تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
صافی, محمدحسین, تهران، تقاطع خیابان حافظ و جمهوری، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صالحی, ندا, کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، اراک، ایران (ایران)
صالحی, هستی, کارشناسی ارشد، روانشناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.
صابر, سوسن, استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
صابر, سوسن, استادیار، دانشکده روان¬شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران
صادقی, منصوره السادات, استادیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
صادقی, منصوره السادات
صادقی نیری, رقیه, دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
صادقیان, عباس, دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
صحرائیان, محمدعلی, استاد بیماری‌های مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس، بیمارستان سینا، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
صدیق پور, مریم,

1 - 21 (21)