مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ر

رفیع پور, امین, استادیار روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رمضان پور, علی, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران.
رمضانی پیانی, مهرداد, گروه روانشناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران (ایران)
رمضانخانی, علی, استاد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رونقی, حسینعلی, استاد پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا (امریکا)
ریاحی, محمد اسماعیل, دانشیار علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر-ایران
ریاحی, محمداسماعیل, دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
ریاضی اصفهانی, سهند, متخصص پزشکی اجتماعی، گروه مولفه های اجتماعی سلامت، مرکز تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران (ایران)
ریاضی اصفهای, سهند, استادیار پزشکی اجتماعی، موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران،ایران (ایران)
رئیس قره درویشلو, سجاد -, کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (ایران)
راجی, مجتبی, دانشجوی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
راجی, مجتبی, دانشجوی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران
رادمان, الهام, کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران (ایران)
رادین منش, مریم, دانشجوی دکتری، اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
رازانی, محسن, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، بروجرد، ایران
رجامند, سولماز, کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رحمانی, محمدعلی, استادیار، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
رحمت الهی, نرگس
رحیمی ریگی, زهرا, کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران (ایران)
رحیمی فروشانی, عباس, دانشیار گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
رحیمی پردنجانی, طیبه, استادیار روان‌شناسی،گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران
رحیمیان بوگر, اسحق, دانشیار روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران (ایران)
رخشنده رو, سکینه, استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رخشنده رو, سکینه, استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
رستم پور, سعید, کارشناسی ‌ارشد مدیریت اجرایی،دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

1 - 25 (34)    1 2 > >>