مرور اندکس نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ح

حقیقیان رودسری, آرزو, دکترای علوم تغذیه، گروه سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه، گروه تغذیه جامعه، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذی (ایران)
حقیقت دانا, زهره, کارشناسی ارشد MPH، گروه پیشگیری از بیماری های رادیواکتیو، مرکز بهداشت ورامین، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
حمیدی, رویا, کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
حنانی, خاطره, کارشناسی ارشد آمار، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
حیدرنیا, محمدعلی, دانشیار پزشکی اجتماعی، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
حیدری, نهال, کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت، ایران
حیدری, علیرضا, دکتــرای تخصصــی سیاســتگذاری ســلامت، مرکــز تحقیقــات مدیریــت ســلامت و توســعه اجتماعــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان، گــرگ
حاتمی, حسین,
حاتمی, حسین,
حاتمی, حسین,
حاج علیزاده, کبری, دانشیار، گروه روانشناسی، واحد بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر عباس، ایران
حاجی کرم, آمنه, دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران
حاجی آدینه, شیرین, کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین‌المللی کیش، کیش، ایران
حاجی رستملو, رقیه, کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (ایران)
حاجیان, مریم, متخصص پزشکی اجتماعی، دبیرخانه سیاستگذاری سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران (ایران)
حبیبی, مجتبی, استادیار روانشناسي سلامت، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
حبیبی, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، تهران، ایران
حبیبی, مجتبی,
حبیبی, مجتبی,
حبیبی, مجتبی, ، استادیار گروه اعتیاد، انیستیتو روانپزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری (ایران)
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (ایران)
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روانشناسی سلامت، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حبیبی عسگرآباد, مجتبی
حبیبی عسگرآباد, مجتبی, استادیار روان شناسی سلامت، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

1 - 25 (44)    1 2 > >>