نقش رهبری معنوی و اخلاق حرفه‌ای در تعهد سازمانی بهورزان

  • عادل زاهد بابلان دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • علی خالق خواه دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • سلیم کاظمی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. (نویسنده مسؤول)
  • رامین غریب زاده کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
کلمات کلیدی: رهبری معنوی؛ اخلاق حرفه‌ای؛ تعهد سازمانی؛ بهورز

چکیده

زمینه و هدف: رهبری معنوی از طریق ترسیم ایمان به یک چشم‌انداز و فرهنگ تعالی به صورتی مثبت و قابل توجه بر خوب‌زیستی معنوی و متغیرهای عملکرد سازمانی ـ پرسنلی تأثیر می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رهبری معنوی و اخلاق حرفه‌ای در تعهد سازمانی بهورزان انجام شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی ـ همبستگی، جامعه آماری شامل تمامی بهورزان شاغل در مراکز بهداشتی شهرستان ارومیه در سال 1396 بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 240 نفر برآورد گردید. نمونه‌گیری به شیوه تصادفی طبقه‌ای انجام شده و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد رهبری معنوی Fry ، اخلاق حرفه‌ای قاسم‌زاده و تعهد سازمانی Allen و Meyer استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS 22 و Amos استفاده شده است.

یافته‌ها: اثر مستقیم رهبری معنوی بر اخلاق حرفه‌ای (0/37) و تعهد سازمانی (0/69) معنی‌دار بود (p=0/01). همچنین اثر مستقیم متغیر اخلاق حرفه‌ای بر تعهد سازمانی (0/80) معنی‌دار بود (p=0/01). اثر غیر مستقیم رهبری معنوی بر تعهد سازمانی (0/29) نیز معنی‌دار بود (p=0/01). برازش مدل پیش‌بینی متغیرهای تحقیق در سطح نسبتاً خوب (62‌%) و حاکی از همسویی مدل برازش‌شده با جامعه نظری پژوهش است.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش رهبری معنوی بر تعهد سازمانی بهورزان با نقش میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای تأثیر می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد مدیران مراکز بهداشتی با در نظرگرفتن اهداف، جهت افزایش کارایی نیروی انسانی عمل کنند تا به اثربخشی مناسبی دست یابند.

مراجع

Zahed Babelan, Gharibzadeh, Mortezazadeh, Dadjou, (2017). The role of managers’ professional ethics in organizational excellence, with the mediation of job engagement, Iran Journal Bioethics, January, 6(22): 59-70.

Fernando, M., F. Beale, et al. (2009). "The spiritual dimension in leadership at Dilmah Tea." Leadership & Organization Development Journal 30(6): 522-539.

Strack, J. G., M. D. Fottler, et al. (2008). "The relationship of health-care managers' spirituality to their self-perceived leadership practices." Health Services Management Research 21(4): 236-247.

Fry, L. W., S. Vitucci, et al. (2005). "Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline." The Leadership Quarterly 16(5): 835-862.

Fry, L. and M. Nisiewicz (2013). Maximizing the triple bottom line through spiritual leadership, Stanford University Press.

Mohammadi, A., Z. Vanaki, et al. (2012). "Effect of Implementation of Motivational Program Based on "Expectancy Theory" by Head Nurses on Patients' Satisfaction." Hayat 18(4): 47-60.

Abdullah, H. (2010). "Delineating and Charting the Systematic Approach of HRD Process." The Journal of International Social Research 3(11): 11-22.

Gharamaleki F. Methodology of responsibility in the organization. Thought Field 2004; 49-50: 225-236. [Persian]

Ahmadi F. (2013). Evolution Factors Impact on Professional Ethics in Service Organization. Ethics in Science & Technology; 8(3): 35-42. (In Persian).

Mogimi, M. Rahbar, A. Eslami. H (2008). Organizational spirituality and its impact on employee creativity, Journal of Ethics in Science and Technology, Issue 3 and 4.

Bageri, M. Tavallaee, R. (2009). The effect of organizational commitment on organizational performance, Journal of human development, police in Issue 30.

Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1997). Commitment in the Workplace, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

stewart,thomas ,(1999).intellectual capital,currency Doubleday,N.Y.

Ghasemzadeh A, Zavar T, Mahdioun R, Rezaee A, (2014).The relationship between professional ethics and social responsibility and individual accountability: the mediating role of serving culture. Journal of Ethics in Science and Technology; 9(2): 1-8.

Sarmadi, M (2016). Causal Model of Islamic work ethics and commitment to the mediating role of organizational justice and job values, New Approaches in Educational Administration. Volume 7, Issue 27, autumn 1395, Page 61-74...

Shellenbarger, S. (2000) "More relaxed boomers, fewer workplace frills and 36 other job trends", Wall Street Journal, December 27, p. B-1.

Mirzaeetavakoli, M. Shariatmadari, M. (2015). The effect of spirituality in the workplace and job satisfaction, organizational commitment on behalf of the headquarters staff of the Supreme Leader in universities, management at the Islamic University, Volume 4, Issue 9, Spring and Summer, page 59-76.

Hassani, Shohoudi, Mirghasemi (2015). The study of relationships between Moral Intelligence and Self-efficiency with Psychological Well-Being among martyr’s wife and offspring of Urmia University Iran Journal Bioethics, January, 6(19): 155-180.

چاپ شده
2018-06-18