بسط دایره اخلاق از دیدگاه پیتر سینگر

  • سجاد رحمتی کارشناس ارشد فلسفه اخلاق، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
  • سحر کاوندی دانشیار، گروه فلسفه، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسؤول)
کلمات کلیدی: پیتر سینگر؛ اخلاق؛ اهمیت اخلاقی؛ بی‌طرفی؛ عقل؛ طبیعت زیست‌شناختی

چکیده

زمینه و هدف: نظریه‌های زیست‌شناختی در باب سیر تکامل انسان و ساختار فیزیکی و ذهنی وی، تأثیرات گسترده‌ای بر حوزه اخلاق داشته‌اند. هدف این پژوهش، مطالعه و تحلیل دیدگاه پیتر سینگر در باب بسط دایره اخلاق از رهگذر بنیان‌های زیست‌شناختی و عقلانی اخلاق عام است.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش روایتی، نظریه پیتر سینگر در باب بسط دایره اخلاق تحلیل و تفسیر می‌گردد.

یافته‌ها: سینگر با تأکید بر اصل بی‌طرفی و برابری و امکان غلبه عقل بر اقتضائات طبیعت زیست‌شناختی معتقد است که می‌توان منشأ گرایش‌های اخلاقی انسان را طبیعت زیست‌شناختی او دانست، اما در مقام تصمیم‌گیری، انسان باید هنجارهای اخلاقی عرفی را مورد تأمل قرار دهد. وی محدودنمودن رعایت بی‌طرفی به نوع انسان را عملی دلبخواهانه و فاقد پشتوانه منطقی می‌داند. معیار ملاحظه بی‌طرفانه از نظر سینگر «قابلیت دردکشیدن و تجربه لذت» است و بر این اساس او دایره اخلاق را تا جایی که «اغلب» حیوانات و نه همه آن‌ها را شامل شود، گسترش می‌دهد. نقدهایی نظیر عدم توجه به ضعف عقل و تأثیرپذیری آن از سایر گرایش‌های انسان در تبیین ناسازگاری بین باورها و اعمال فرد، عدم تفکیک میان کارکرد معرفت‌شناسانه و منطقی عقل در بسط دگرگرایی، اهمیت‌ندادن به ترجیحات و منافع همه موجودات در بسط اخلاق بر نظریه وی وارد است.

نتیجه‌گیری: دیدگاه سینگر در بسط دایره اخلاق، دیدگاهی تعدیل یافته است. او معتقد است زیست‌شناسی صرفاً موجب تأمل مجدد در شهودهای اخلاقی می‌شود، اما نمی‌تواند هنجارهای اخلاقی ما را تعیین کند. بر این اساس می‌توان با عقل و استدلال، اخلاقی عام و بی‌طرفانه و عاری از سوگیری‌های زیست‌شناختی ارائه کرد.

مراجع

Stanly A. Rice. Encyclopedia of evolution. Facts on File, Inc; 2007. p.281.

Pagel M. Encyclopedia of evolution. New York: Oxford University Press; 2002. Vol.2 p.797-798.

For More Reading See: Units and Levels of Selection. New York: Oxford University Press; 2005. Accessed October 22, 2016. Available at: https://plato.stanford.edu/entries/selection-units.

Singer P. The expanding circle: Ethics, evolution and moral progress. Princeton: Princeton University Press; 2011.

Darwin C. The Descent of man and Selection in Relation to Sex. Cambridge: Cambridge University Press; 2009.

Wilson EO. On human nature with a new preface. Cambridge: Harvard University Press; 2004.

Singer P. The life you can save: Acting now to end world poverty. New York: Random House; 2009.

Clark A. "Brief lives" chiefly of Contemporaries. Set down by Aubrey J. Cambridge: Clarendon Press; 1898; Vol.1, p.332.

Hume D, Schneewind JB. An Enquiry Concerning the Principles of Morals. Cambridge: Hackett Publishing; 1960. Sec.9 Part.1.

Popper K. All life is problem solving. Translated by Khajiyan SH. Tehran: Nashre Markaz Publication; 2004. [Persian]

Kuusela O. Key Terms in Ethics. London: Bloomsbury Publishing; 2011.

Singer P. Practical Ethics. Cambridge: Cambridge University Press; 1993.

Singer P. Animal liberation. New York: Harpercollins Publishers Inc; 2002.

Hume D. A Treatise of Human Nature. Edited by Selby-Bigge LA. Cambridge: Clarendon Press; 1896.

Frankena William K. Ethics. Translated by Sadeghi H. Qom: Ketabe Taha Publication; 2013. [Persian]

Gensler H. Ethics: a Contemporary Introduction. Translated by Akhavan M. Tehran: Elmi va Farhangi Publication; 2011. [Persian]

Singer P. The most good you can do: how effective altruism is changing ideas about living ethically. United States of America: Yale University Press; 2015.

چاپ شده
2018-03-04