رابطه استراتژی‌های منابع انسانی با اخلاق حرفه‌ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

محمد صالحی, سیده زهرا حسینی درونکلایی, شهربانو محمدی

چکیده


0

زمینه و هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استراتژی‌های منابع انسانی با اخلاق حرفه‌ای کارکنان علوم پزشکی مازندران بوده است.

مواد و روش‌ها: روش تحقیق از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان علوم پزشکی مازندران با 1750 نفر پرسنل می‌باشد که 315 نفر بعنوان حجم نمونه با فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استراتژی منابع انسانی، پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه‌ای اورگان و کونوسکی جمع‌آوری شد و با نرم‌افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد استراتژهای مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کار با اخلاق حرفه‌ای کارکنان رابطه دارد، اما استراتژی تأمین و استراتژی آموزش و توسعه با اخلاق حرفه‌ای کارکنان رابطه ندارد. همچنین 33‌% تأثیرات بر اخلاق حرفه‌ای توسط استراتژی‌های منابع انسانی تبیین می‌شود.

نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که استراتژی‌های مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کار با اخلاق حرفه‌ای کارکنان رابطه دارد و پیش‌بینی‌کننده مناسبی برای افزایش اخلاق حرفه‌ای می‌باشد. بنابراین جهت بالابردن اخلاق حرفه‌ای کارکنان پیشنهاد می‌گردد افراد را بر اساس توانایی‌های مورد نیاز مشاغل و تخصصشان به کار گیرند، سیستم آموزش و توسعه علمی و فنی را فعال کنند و سیستم‌های پیشنهاد و گردش به سوی پاداش‌های تیمی را احیا کنند. همچنین بازخوردهای کامل همراه با توسعه مهارت‌ها و تغییر فرهنگ سازمانی برای تضمین کارکرد سازنده را در سازمان ایجاد کنند.


موضوع


استراتژی؛ منابع انسانی؛ اخلاق حرفه‌ای

تمام متن:

PDF

0

مراجع


Hoseynimanesh SA, Sadeghian A, Eslami H. Analysis of the relationship between professional ethics and organizational commitment (Case Study: County staff Yazd). Journal of Novel Applied Sciences 2015; 4(2): 163-167.

Sirswal DR. Professional ethics and morality. Haryana: Society for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies; 2011.

Beikzadeh H, Sadeghi M, Ebrahimpour D. The impact of organizational factors on moral development staff. Journal of Ethics in Science Technology 2012; 7(2): 55-63. [Persian]

Alvani SM. General Management. Tehran: Nashre Ney; 2004. [Persian]

Amiri AN, Hemmati M, Mobini M. Ethics: the necessity for the organization. Journal of Marefate Akhlagi 2011; 1(4): 137-159. [Persian]

Pedram M. Enhance the productivity of human resources. Monthly Development of Human Capital 2011; 181: 25-28. [Persian]

Amiri I, Ranjbar M, Amiri N. Strategic Human Resource Management (organizational knowledge creation approach). Lamr: Azad University; 2014. [Persian]

Asghari J. Human Resource Management Publication. Tehran: Saffar printing; 2007. [Persian]

Abedzadeh H. Develop human resources strategies using the theory of Strategic Reference Points (Case Study: Zanjan city police commander). Journal of Human Resources of Police 2014; 9(36): 77-94. [Persian]

Zeinali S, Safarnia H, Akbar S. Professional ethics and the role of ethical standards in Human Resource Management, Human Resource Development Conference. Tehran: Center for the Study of productivity and human resources; 2012. [Persian]

Vermeeren B, Steijn B, Tummers L, Lankhaar M, Poerstamper JR, Beek V. Sandra HRM and its effect on employee, rganizational and financial outcomes in health care organizations. Hum Resour Health 2014; 12: 35-43.

Baharifar A, Javaherikamel M. The consequences of organizational moral values (Studying: Organizational Justice, Organizational Commitment and OCB). Journal of Police Human Development 2011; 7(28): 95-118. [Persian]
DOI: https://doi.org/10.22037/bioeth.v7i24.15551

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.

نظرات در مورد مقاله

دیدن تمام نظرات
 |  افزودن نظر