شاپا چاپی: 2322-5130 شاپا الکترونیک: 2383-1375

شماره کنونی
Vol.7, No.4, winter 2020

درباره‌ی مجله

 

Please click here to download the list of "Editorial Team" of the "Journal of Health in the Field"

 

Owner: Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Publisher: School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Chairman: Dr. Hossein Hatami, Professor, Department of Public Health, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Email: hatami@sbmu.ac.ir

Editor-in-Chief: Dr. Ahmad-Reza Yazdanbakhsh, Professor, Department of Environmental Health, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Email: yazdanbakhsh@sbmu.ac.ir

Executive & Website Manager: Ms. Mahdieh Sharifi fard, MSc of Environmental Health; Email: jhf@sbmu.ac.ir

Biostatistics Consultant: Dr. Yadollah Mehrabi; Professor, Department of Epidemiology, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Email: mehrabi@sbmu.ac.ir

Office Manager: Mr. Mohammad Ranjbarian; Instructor, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Email: ranjbaran@hotmail.com

English Language Editor: Dr. Mohammad Rafiee; Assistant Professor, Department of Environmental Health, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Email: rafiee@sbmu.ac.ir

Cooperation in Journal Office:

  • Abtahi, Mehrnoosh; Assistant Professor, Department of Environmental Health, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Email: mehrabtahi@sbmu.ac.i

pISSN: 5130-2322

eISSN: 2383-1375 

The journal is indexed sites:

Index Copernicus (IC)

Biefield Academic search Engine (BASE)

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Scientific Indexing service (SIS)

civilica

Magiran

barakatkns

Google Scholar

مطالعه بیشتر

به خوانندگان عزیز توصیه میکنیم که برای سرویس خبر های انتشاراتی این مجله با کلیک کردن بر روی لینک ثبت نام در بالای صفحات ثبت نام کنند. در نتیجه شما از طریق ایمیل فهرست مطالب هر شماره جدید را دریافت خواهید داشت. برای اطلاع از محرمانگی اطلاعاتی که وارد میکنید بیانیه محرمانگی مجله را ببینید. در این بیانیه آمده است که ایمیل هائی که وارد میکنید برای مقاصد دیگر بکار نحواهد رفت.
آیا میخواهید به این مجله مقاله بفرستید؟ توصیه میشود که متن در باره مجله از نظر سیاست های حاکم بر انواع مقالات و متن راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمائید. برای ارسال مقاله لازم است چنانچه تا کنون برای این مجله ثبت نام نکرده اید نسبت به این کار اقدام کنید. چنانچه قبلا ثبت نام کرده اید فقط کافی است که به سیستم وارد شوید ومراحل پنجگانه ساب میشن را شروع کنید.
به کتابخانه های پژوهشی توصیه میشود که این مجله را در لیست اقلام خود قرار دهند. همچنین میتوانید به افرادی که در موسسه شما درگیر کار انتشار مجله هستند توصیه کنید که از این سیستم مجلات آزاد برای مجله خود استفاده کنند. رای اطلاعات بیشتر به سیستم مجلات آزاد مراجعه کنید.