تماس با سردبیر

Dr. Hossein Hatami
Shahid Beheshti University of Medical Sciences,school of public health

تماس با پشتیبانی

Somayeh GHaffari
تلفن 98 2122431994