بررسي فاکتورهاي تاثيرگذار بر تمايل به پرداخت عابرين پياده به منظور انتخاب راهبرد مناسب بهبود ايمني معابر پياده به کمک مدل هاي انتخاب گسسته