بررسی ارتباط بین وقوع حوادث با شاخص توانایی انجام کار و عملكرد سيستم تنفسي: مطالعه موردی در یک صنعت تولید تجهیزات نیروگاهی