تعيين عوامل منجر به عمل هاي مجدد در بخش(تروما) مراقبت هاي ويژه جراحي مغز و اعصاب بيمارستان لقمان به منظور بهبود کيفيت