بررسي شاخص هاي زماني بخش اورژانس و طراحي داشبورد مديريتي براي آن