بررسي اپيدميولوژيک عوامل مؤثر در تصادفات عابرين پياده در شهر يزد