تحليل علّي و پيش‌بيني ميزان شدت حوادث صنعتي در صنايع ساخت‌وساز با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي