فاکتورهاي مؤثر بر حاشيه ايمني عابرين پياده در خيابان‌هاي فاقد علائم راهنمايي و رانندگي