بررسي وضعيت رعايت استانداردهاي ايمني ‏در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي شهر کرمان در سال 1393‏