ارزيابي و مقايسه تحریفات شناختی بیماران مبتلا به سل با افراد سالم