مقایسه دیدگاه‌های ابن‌سینا و طب مدرن درباره بیماری نقرس