«تدبیر سماع» در طب سنتی ایران با تأکید بر دیدگاه «ابوزید بلخی»