«درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري