بررسی تأثیر ساختار زیست‌محیطی بغداد بر بیماری و مرگ‌ومیر در دوره (اول) خلافت عباسیان