بررسی خواص درمانی سدر در آموزه‌های اسلام، طب سنتی ایران و میزان همخوانی آن با یافته‌های نوین علوم پزشكی