بیماری‌شناسی در اندیشه ابومنصور هروی (متکی بر کتاب الابنیه عن حقایق الادویه)