معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو)