تعدد دیه در جنایات منجر به بی‌اختیاری ادرار و مدفوع