چگونگی تعامل اساتید در محیط‌های آموزش بالینی از دید دانشجویان پزشکی