بررسي ميزان رضايت بيماران از خدمات پزشكان عمومي: يك مطالعه مقطعي