عوامل مؤثر بر پرداخت‌های غیر رسمی در نظام‌های سلامت: مرور نظام‌مند