ساخت و اعتباریابی پرسش‌نامۀ سنجش معنویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر سنندج در سال 1396