بررسی شخصیت بهنجار از منظر روان‌شناسی و قرآن: مطالعه‌ی مروری