رابطه‌ی مؤلفه‌های معنویت‌گرایی با زندگی ارزش‌محور در زنان مبتلا به روماتیسم مفصلی