طراحی پرسشنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست عابران پیاده و گروه‌های آسیب‌پذیر