مدل سازی پیامد سمی انتشار آمونیاک در سردخانه‌های صنعتی