نگاهي به پديداري، پايداري و ناپديدي بيماري‌هاي نوپديد و همه‌گيري‌ها و جهانگيري‌هاي آن‌ها و سرنوشت کووید- 19