بررسی میزان موفقیت حاکمیت بالینی در بیمارستان‌های استان خوزستان