مراقبت های لازم در برخورد با بیماران مشکوک به هاری در بخش اورژانس